Betingelser

Medlemsvilkår hos CrossFit Kystby

1. Oppsigelse av medlemskap

1.1 Crossfit kystby har en måned gjensidig oppsigelsestid på alle medlemskap. Oppsigelsen må skjer skriftlig og bekreftes av CrossFt Kystby før den gjelder. Kontrakter med bindingstid kan ikke sies opp før bindingstiden er ute. Etter bindingstiden gjelder en måned oppsigelse.

1.2 CrossFit Kystby tilbyr ikke frysing av medlemskap

1.3 Som medlem av CrossFit Kystby aksepterer du at CrossFit Kystby kan uten forvarsel, si opp medlemskapsavtalen ved brudd på medlemsvilkårene.

1.4 Oppsigelse av medlemskap uten binding, starter oppsigelsestiden ved neste måned etter mottatt skriftlig oppsigelse fra medlemmet, og oppsigelsen er bekreftet av Crossfit Kystby. Det er en måned oppsigelsestid på medlemskap uten binding.

1.5 CrossFit Kystby refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn tre uker, vil medlemskapet utsettes så lenge det er nødvendig uten vederlag. Dette må klarlegges så tidlig som mulig i sykeperioden, da det ikke har tilbakevirkende kraft.

1.6 Ved bytting av medlemskap gjelder oppsigelses betingelsene til de forskjellige medlemskapene, før neste medlemskap blir opprettet.

1.7 Ved utestående betaling av medlemskap, blir saken send videre til inkasso.

2. Sikkerhet på senteret, rettigheter og regler

2.1 Av sikkerhetsmessige grunner har medlemmer som har med seg barn og hund under trening, eget ansvar for barnets og hundens sikkerhet under oppholdet på senteret. Trening hos CrossFit Kystby skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret.

2.2 Du er selv ansvarlig for å være helsemessig sikkert til å benytte deg av senteret, og dets tilbud. CrossFit Kystby fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

2.3 CrossFit Kystby tar seg rett til endringer i åpningstidene. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet, vedlikehold eller ferie.

2.4 CrossFit Kystby har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal CrossFit Kystby varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

2.5 Som medlem hos CrossFit Kystby samtykker du til at CrossFit Kystby innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger for å administrere kundeforholdet og for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia.

2.6 Som medlem samtykker du til at CrossFit Kystby kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

2.7 Medlemmet har selv ansvar for parkeringsregistrering for sin bil. CrossFit Kystby fraskriver seg ansvar for bøter under opphold hos CrossFit Kystby. CrossFit Kystby har egen parkeringsregistrering inne på senteret, som gir tre timer gratis parkering. Parkeringsregistreingen er kun er disponibel for CrossFit Kystby sine medlemmer.

2.8 Medlemmer hos CrossFit Kystby har på eget ansvar å være ute av lokalet til de gitte åpningstidene som er satt av CrossFit Kystby. Om medlemmet ikke er ute av lokalet før alarmen går, står medlemmet ansvarlig for utryknings kostnader.

2.9 Teen medlemmer (12-15 år) har egen avtale og medlemsvilkår.

2.10 Nye Medlemmer får utdelt en dørbrikke, som brukes til å åpne dørene i åpningstidene. Ved tap av denne brikken må medlemmet selv betale for ny brikke på Kr 200. Brikken skal kun brukes av medlemmet selv. Ved utmelding leveres brikken tilbake til CrossFit Kystby.

3. Medlem hos CrossFit Kystby

3.1 Som medlem aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften hver måned. Skyldig treningsavgift blir fakturert.

3.2 Som medlem er du ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på MIN SIDE. CrossFit Kystby fraskriver seg ansvar for ethvert problem som måtte oppstå som følge av feil i opplysninger du har registrert.

3.3 Som medlem har du selv ansvar til å påse at det er dekning på konto, på innbetalingsdatoen (15 hver måned) . Innbetalingsdatoen er hver 15 i hver måned. Medlemmer har også ansvar for å ha de korrekte betalingsopplysninger til enhver tid, som for eksempel å påse at betalingskortet er gyldig. Ender betalingsdatoen på en helg, eller helligdag, vil du bli belastet påfølgende ukedag.

3.4 Som medlem aksepterer du at medlemsavgift blir automatisk trekt fra din bankkonto.

3.5 Du pliktig til å sørge for at kortinformasjonen til enhver tid er oppdatert. Dersom kort informasjonen ikke blir oppdatert plikter medlemmet å betale inn uteblitt beløp, samt eventuelt beløp på neste periode.

3.6 Som medlem aksepterer du at CrossFit Kystby forbeholder seg retten til å stenge medlemskapet ved flere ubetalte krav, samt sende ut faktura med de resterende skyldte beløp

3.7 Som medlem aksepterer du at Crossfit Kystby kan endre prisene på medlemskapet. Medlemmer hos CrossFit Kystby vil få forvarsel om dette pr mail eller epost og/eller SMS.

3.8 CrossFit Kystby har 16-års aldersgrense, og du kan bli bedt om å vise legitimasjon, om vi skulle være i tvil. Oppdager vi at du er under 16 år, avsluttes medlemskapet umiddelbart, og innbetalt medlemskapsbeløp blir ikke refundert.

3.9 Medlemskapet hos CrossFit Kystby er personlig og gir ikke andre adgang. Kontroll av kort gjennomføres jevnlig, gyldig ID må alltid medbringes og som medlem gir du samtykke til at din ID blir kontrollert.

4 Rent senter avtale

4.1 CrossFit Kystby har inngått avtale om Rent senter med Antidping Norge fordi vi ønsker et rent, sundt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentra. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

Som medlem av CrossFit Kystby tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir CrossFit Kystby rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no

CrossFit Kystby har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og CrossFit Kystby har anledning til å heve treningsavtalen.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, §24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på CrossFit Kystby kan bli politianmeldt.